Beszámoló a 2010. szeptember 24-i tisztújító közgyűlésről

Jegyzőkönyv

amely készült 2010. szeptember 24-én az Arany János Társaság tisztújító közgyűlésén, az Arany János Kulturális Központ I. emeleti dísztermében.

Jelen vannak:
    Régi vezetőségből jelen van: Dr. Novák László Ferenc elnök, Szigeti Márta alelnök, Gyóni Ilona titkár, Dr. Dávid István (Dr. Novákné Plesovszki Zsuzsanna, Dr. Feldmájer Lívia kimentését kérte)
Dr. Novák László Ferenc elnök 44 tag felvételét kérte (2010. június 17-én), akiket a vezetőség felvett a Társaság tagjai sorába.  
    Taglétszám: 72 fő, jelen van: 52 fő
Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés szavazatképes. Köszöntötte a megjelenteket, majd előterjesztésében ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:
1.    Az elnök történeti áttekintése a Társaságról
2.    Javaslat az alapszabályzat módosítására, kiegészítésére
3.    Vezetőségi tagok lemondása
4.    Új vezetőségi tagok megválasztása
5.    Dr. Novák László elnök 32 évi tevékenysége, lemondása
6.    Az alelnök előterjesztése a tiszteletbeli elnök és az új elnök személyére
7.    Az új elnök gondolatai az Arany János Társaság megújításáról
8.    Suba Lajos előadása, székfoglalója
9.    Egyebek

1.    Dr. Novák László Ferenc rövid beszámolója az Arany János Társaság 1956 utáni működéséről:
•    A társaság 1956 után megszűnt.
•    1969-ben dr. Törös László vezetésével újraszerveződött
•    1973. – az Alapító Okirat megújítása
•    1979. – az alapszabályzat megerősítése

2.    Az elnök javaslatot tett az alapszabályzat egyes pontjainak módosítására, illetve kihagyására:
•    2. pont 2. rész (kihagyva)
•    4. pont (módosítás)
•    8. pont (módosítás)
•    18. pont (módosul)
•    22. pont (módosítás)
•    24. pont (kiiktatás)
•    28. pont (kiiktatva)
Dr. Novák László Ferenc az alapszabályzat 12/b pontjának kibővítésére a következő javaslatot tette:
•    A közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök az Arany-kultusz ápolásának letéteményese, annak legfőbb képviselője.
A fenti alapszabály módosításokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Az elnök hozzátette, hogy az alapszabályzat-módosítás előkészítésében dr. Feldmájer Lívia ügyvéd, az Arany János Társaság elnökségi tagja működött közre – jogi szakértőként.

3.    Dr. Novák László Ferenc elnök bejelentette az alábbi vezetőségi tagok lemondását:
•    Dr. Kovács Gábor elnökségi tag
•    Dr. Feldmájer Lívia elnökségi tag
•    Gyóni Ilona titkár
•    Gulyás Edit pénztáros
•    Mészáros László jegyző
•    Hováthné Farkas Ildikó, az ellenőrző bizottság elnöke
•    Kun Zoltánné, az ellenőrző bizottság tagja
•    Szabó Ildikó, az ellenőrző bizottság tagja
A régi vezetőség fenti tagjainak lemondását a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

4.    Az elnök javaslatot tett az új vezetők személyére:
•    Titkár-jelölt: Hajdú Andrea (A közgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta.)
•    Jegyző-jelölt: Onhauszné Godó Benita (A közgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta.)
•    Pénztáros: Uhrin Tamásné (A közgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta.)
•    Vezetőségi tag: Szokonyáné Berecz Eszter (A közgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta.)
•    A Számvizsgáló Bizottság elnöke: Zódorné Csákó Zsuzsanna (A közgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta.)
•    A Számvizsgáló Bizottság tagjai: Balog Gabriella, Sági Erzsébet Monika (A közgyűlés 1-1 fő tartózkodással elfogadta.)

5.    Dr. Novák László Ferenc ismertette elnöki tevékenységének főbb eseményeit, és a 2009-2010. év beszámolóját.
•    1972-től az Arany János Múzeum igazgatója; néprajz-muzeológusa
•    Kiemelt cél: Az Arany-kultusz ápolása, a múzeum fejlesztése, a háttérintézményi státus megerősítése
•    1978-tól az Arany János Társaság elnöke
•    1982. Arany halálának 100. évfordulójának tiszteletére országos középiskolai balladamondó verseny létrehozása és tudományos konferenciák rendezése
•    1996. A „Nagy tanári kar” szoborcsoport felállítása a múzeum előtt a magyar oktatás 1000 éves évfordulója alkalmából
•    2006. Megszűnt a múzeum önállósága (muzeális gyűjtemény lett), a társaság elveszítette a háttérintézményét. Javasolta, hogy a református középiskola legyen a jövőben a társaság háttérintézménye. E felvetését a közgyűlés egyhangúlag támogatta.
A közgyűlés elfogadta az elnök beszámolóját.
Dr. Novák László Ferenc bejelentette a társaság elnökségéről való lemondását, és a közgyűlés az érdemeinek elismerése mellett felmentette az elnöki teendők alól.

6.    Benkéné Szigeti Márta alelnök a lemondott Dr. Novák László Ferenctől átvette közgyűlés további vezetését.
•    Jelezte, hogy továbbra is a vezetőség tagjai maradnak: Dr. Dávid István, Dr. Novák László Ferencné Dr. Plesovszki Zsuzsanna, Gyóni Ilona.
•    Az alelnök asszony javaslatot tett Dr. Novák László Ferenc tiszteletbeli elnökké történő megválasztására. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
•    A következőekben javaslatot tett a társaság új elnökének személyére:
Az Arany János Társaság új elnökének 2010. szeptember 24-től Suba Lajost, az Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon igazgatóját terjesztette elő.
A közgyűlés az alelnök asszony javaslatát az új elnök személyére egyhangúlag elfogadta.

7.    Suba Lajos új elnök gondolatai az Arany János Társaság megújításáról:

•    Bejelentette, hogy október 22-én Arany halálának évfordulója tiszteletére: Dr. Vasy Géza, a Magyar Írószövetség elnöke, irodalomtörténész tart megemlékezést a templomkertben álló szobornál.
•    A társaság fő célja lesz a jövőben a határon túli irodalom bemutatása, előtérbe helyezése és a kiemelkedő alkotók meghívása.
•    A vendég előadók felkérése mellett a helybeli tagok 1-1 előadása is szerepelni fog a társaság rendezvényein.
•    A társasági ülések számát ősszel és tavasszal 2-2 alkalommal képzeli el.

Suba Lajos elnök székfoglaló előadása következett 100 esztendős a nagykőrösi Stróbl Alajos által készített Arany János szobor címmel.


8.    Egyéb:
     Elnöki bejelentés:
•    2010. szeptember 24-én 19 órakor Solymosi Tamás zeneszerző, orgonaművész jótékonysági orgonakoncertje a nagykőrösi református templomban.
•    Hartyányi Mária zenetanár előadása október 22-én 17 órától Stróbl Alajos és a zene címmel. Helyszín: a gimnázium díszterme.
•    Bátori György tag javaslatára a tagság megemlékezett a közelmúltban elhunyt Bánffy György Kossuth-díjas színművészről, Nagykőrös díszpolgáráról, aki éveken át az Arany János Országos és Határontúli Középiskolai Balladamondó Verseny zsűrielnöke volt.
Gyóni Ilona
jegyzőkönyvvezető
elnökségi tag


Hitelesítők:Dr. Dávid István, elnökségi tag               
Szabó Ildikó, az Arany János Társaság tagja