Az Arany János Társaság alapszabálya

A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS TÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

 

 

1.         A társaság neve:                          Nagykőrösi Arany János Társaság

            Székhelye:                                    2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.

            Pecsétje:                                       A Társaság nevét és székhelyét feltüntető körpecsét

                                                                  Nagykőrös címerével

 

A nagykőrösi Arany János Társaság helyi irodalmi egyesület, mely az előző években e néven működő társaság jogutódja.

 

2.     A társaság célja:

Az Arany-kultusz ébrentartása és fejlesztése, különös tekintettel Arany nagykőrösi tanárságára, tanártársai emlékének ápolására, a nagykőrösi irodalomtörténet számontartása.

 

3.          A társaság legfőbb szerve a közgyűlés.

 

4.          A közgyűlés dönt az alapszabályról és (annak) módosításáról, a társaság ügyintéző és képviselő szerveinek megválasztásáról, ezen szervek évi beszámolójának elfogadásáról, és dönt esetleg más  egyesületekkel való egyesülésről, vagy a feloszlásról.  Egyéb kérdésekben a vezetőség dönt.

 

5.          A közgyűlés évenként legalább egyszer ülésezik, de közgyűlést kell összehívni 30 napon belül a tagok felének írásbeli kívánságára is a cél megjelölésével. A közgyűlést az elnök hívja össze.

 

6.          A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet hitelesítés után a Társaság irattárában kell őrizni.

 

7.                     A közgyűlés határozatképességéhez legalább a tagok felének jelenléte szükséges. Határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani. A másodszorra összehívott közgyűlés, tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

8.     A rendes közgyűlés a Társaság tagjai közül nyílt szavazással, 3 évre terjedő megbízással vezetőséget választ, melynek tagjai:

 

a.)             az elnök, aki képviseli a Társaságot más szerveknél, vezeti a Társaság gyűléseit,

 

b.)            az alelnök, aki helyettesíti az elnököt

 

c.)             a titkár, aki szervezi a Társaság rendezvényeit, vezeti a tagnyilvántartást és lebonyolítja a levelezést

 

d.)            a jegyző, aki a jegyzőkönyvek vezetéséért, hitelesítéséért felelős

 

e.)             a pénztáros, aki kezeli a Társaság anyagi eszközeit

 

f)              négy vezetőségi tag

 

 

 

 

9.          A Társaság vezetősége állandó bizottságokat szervezhet a belső munka segítésére. (Ilyen lehet a műveket elbíráló lektorátus.)

 

10.              A Társaság szervezeti életének folytonosságait a rendszeres tagösszejövetelek biztosítják. Ezek számát a közgyűlés dönti el.

A tagösszejövetelen a Társaság megvitathatja az irodalmi élet egy-egy fontosabb kérdését, meghallgathatja és elbírálhatja a tagok benyújtott műveit.

A tagok érdeklődésének megfelelően a Társaság rendezhet különböző tudományos és művészeti rendezvényeket.

 

11.              A Társaság nevében rendes tagok is csak a vezetőség megbízásából és a lektorátus által jóváhagyott művekkel szerepelhetnek máshol.

 

12.      A Társaság tagja lehet minden büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki 18. életévét betöltötte, és a Társaság célkitűzéseit magáévá teszi, a Társaság munkájában részt venni, feladatainak teljesítéséhez hozzájárulni kíván, és felvételét írásban kéri.

A felvételi kérelemről a Társaság vezetősége szótöbbséggel határoz.

 

a./ rendes tagnak felvehetők azok, akik szépirodalmi, vagy más művészeti, esetleg tudományos tevékenységükkel a Társaság munkájában tevékenyen közreműködni kívánnak.

 

b./ tiszteletbeli tagoknak felvehetők azok a magyar vagy külföldi állampolgárok, akiket a Társaság arra érdemesnek tart. A társaság tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök az Arany-kultusz ápolásának letéteményese, és annak legfőbb képviselője.

 

13.   A tagsági viszony elhalálozással, kilépéssel, vagy kizárással szűnik meg. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni és elfogadásáról a vezetőség dönt. Azt a tagot, aki politikai, vagy erkölcsi magatartásával méltatlanná válik a tagságra, vagy tagdíjfizetési kötelezettségének egy évnél hosszabb időn keresztül indokolatlanul nem tesz eleget, ki kell zárni.

Kizárási ügyben a vezetőség javaslatára a közgyűlés dönt.

 

14.      A Társaság tagjairól hiteles nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a tag legfontosabb személyi adatait, a tagság kezdetének és megszűnésének időpontját határozza meg.

 

15.      A Társaság tagja választó és választható. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik. A Társaság működésével kapcsolatos észrevételeit és javaslatait a közgyűlésen kívül is a vezetőség tudomására hozhatja.

 

16.              A Társaság tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg.

 

17.              A tiszteletbeli tagokat a tagok jogai illetik meg minden anyagi kötelezettség nélkül.

 

18.      A Társaság határozatlan időre alakul, jogi személy, amelyet a hatóságoknál, szerveknél, intézményeknél és más személlyel szemben az elnök képvisel.

 

19.              A Társaság anyagi forrásai: tagdíjak, rendezvények bevételei, közületi hozzájárulás.

A Társaság vagyonának hiteles kezelése végett könyvet nyit, amelyet a pénztáros vezet és minden év végén lezár. A lezárt pénztárkönyvet az elnök és a pénztáros írja alá.

 

20.      A Társaság az OTP helyi fiókjánál fiókszámlát nyit.

 

21.      A Társaság házi pénztárában legfeljebb 10.0000,-Ft-ot tarthat, illetve amennyit a vezetőség meghatároz. Pénzutalványozáshoz az elnök /alelnök/ és a pénztáros együttes aláírása szükséges.

 

22.      A Társaság kötelezettségeiért anyagilag felelős.

 

24.      A Társaság közgyűlése tagjai közül bizottságot választ, mely 3-5 tagból állhat. A bizottságban vezetőségi tag nem vehet részt. A bizottság feladata a Társaság szervezeti működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. A bizottság tevékenységéről köteles tájékoztatni a közgyűlést.

 

25.      A Társaság a működéséről Évkönyvben számol be a nyilvánosságnak. Az évkönyvet lektorátus véleményezése alapján a titkár szerkeszti. Közölni kell benne a hivatalos élet közérdekű jelenségeit, a tagnévsort, a legnagyobb részt azonban a közlésre méltó műveknek kell fenntartani.

Úgy kell szerkeszteni az Évkönyvet, hogy az idővel hű tükre lehessen a város szellemi életének. A könyv eladási árát a törvény által előírt rendeletek és paragrafusok alapján kell megállapítani.

 

26.      Anyagi lehetőségek esetén önálló művet is adhat ki a Társaság, egyes esetekben pályázatot is kiírhat.

 

Elfogadta az Arany János Társaság tisztújító közgyűlése Nagykőrösön, 2010. szeptember 24-én.

 

 

 

 

                        Suba Lajos                                                     Szigeti Márta
                         elnök                                                                 alelnök