Az Arany János Társaság alapszabálya

 

A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS TÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYA

 

1.         A társaság neve:                          Nagykőrösi Arany János Társaság

            Székhelye:                                    2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.

    Pecsétje:                                       A Társaság nevét és székhelyét feltüntető körpecsét Nagykőrös címerével

A nagykőrösi Arany János Társaság helyi irodalmi egyesület, mely az előző években e néven működő társaság jogutódja.

2.     A társaság célja:

Az Arany-kultusz ébrentartása és fejlesztése, különös tekintettel Arany nagykőrösi tanárságára, tanártársai emlékének ápolására, a nagykőrösi irodalomtörténet számontartása.

3.     A társaság legfőbb szerve a közgyűlés.

4.     A közgyűlés dönt az alapszabályról és (annak) módosításáról, a társaság ügyintéző és képviselő szerveinek megválasztásáról, ezen szervek évi beszámolójának elfogadásáról, és dönt esetleg más  egyesületekkel való egyesülésről, vagy a feloszlásról.  Egyéb kérdésekben a vezetőség dönt.

5.     A közgyűlés évenként legalább egyszer ülésezik, de közgyűlést kell összehívni 30 napon belül a tagok felének írásbeli kívánságára is a cél megjelölésével. A közgyűlést az elnök hívja össze.

6.     A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet hitelesítés után a Társaság irattárában kell őrizni.

7.     A közgyűlés határozatképességéhez legalább a tagok felének jelenléte szükséges. Határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani. A másodszorra összehívott közgyűlés, tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.    A rendes közgyűlés a Társaság tagjai közül nyílt szavazással, 3 évre terjedő megbízással vezetőséget választ, melynek tagjai:

a.)   az elnök, aki képviseli a Társaságot más szerveknél, vezeti a Társaság gyűléseit,

b.)   az alelnök, aki helyettesíti az elnököt

c.)   a titkár, aki szervezi a Társaság rendezvényeit, vezeti a tagnyilvántartást és lebonyolítja a levelezést

d.)   a jegyző, aki a jegyzőkönyvek vezetéséért, hitelesítéséért felelős

e.)   a pénztáros, aki kezeli a Társaság anyagi eszközeit

f)      négy vezetőségi tag

9.    A Társaság vezetősége állandó bizottságokat szervezhet a belső munka segítésére. (Ilyen lehet a műveket elbíráló lektorátus.)

10.  A Társaság szervezeti életének folytonosságait a rendszeres tagösszejövetelek biztosítják. Ezek számát a közgyűlés dönti el.

A tagösszejövetelen a Társaság megvitathatja az irodalmi élet egy-egy fontosabb kérdését, meghallgathatja és elbírálhatja a tagok benyújtott műveit.

A tagok érdeklődésének megfelelően a Társaság rendezhet különböző tudományos és művészeti rendezvényeket.

11.   A Társaság nevében rendes tagok is csak a vezetőség megbízásából és a lektorátus által jóváhagyott művekkel szerepelhetnek máshol.

12.   A Társaság tagja lehet minden büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki 18. életévét betöltötte, és a Társaság célkitűzéseit magáévá teszi, a Társaság munkájában részt venni, feladatainak teljesítéséhez hozzájárulni kíván, és felvételét írásban kéri.

A felvételi kérelemről a Társaság vezetősége szótöbbséggel határoz.

a./ rendes tagnak felvehetők azok, akik szépirodalmi, vagy más művészeti, esetleg tudományos tevékenységükkel a Társaság munkájában tevékenyen közreműködni kívánnak.

b./ tiszteletbeli tagoknak felvehetők azok a magyar vagy külföldi állampolgárok, akiket a Társaság arra érdemesnek tart. A társaság tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök az Arany-kultusz ápolásának letéteményese, és annak legfőbb képviselője.

13.   A tagsági viszony elhalálozással, kilépéssel, vagy kizárással szűnik meg. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni és elfogadásáról a vezetőség dönt. Azt a tagot, aki politikai vagy erkölcsi magatartásával méltatlanná válik a tagságra, vagy tagdíjfizetési kötelezettségének egy évnél hosszabb időn keresztül méltányolható indok hiányában nem tesz eleget, ki kell zárni.

Kizárási ügyben a vezetőség javaslatára a közgyűlés dönt.

14.   A Társaság tagjairól hiteles nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a tag legfontosabb személyi adatait, a tagság kezdetének és megszűnésének időpontját határozza meg.

15.   A Társaság tagja választó és választható. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik. A Társaság működésével kapcsolatos észrevételeit és javaslatait a közgyűlésen kívül is a vezetőség tudomására hozhatja.

16.   A Társaság tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj - jelenleg az aktív keresőknek 2000 Ft., a nyugdíjasoknak 1000 Ft. - összegét a közgyűlés határozza meg.

17.   A tiszteletbeli tagokat a tagok jogai illetik meg minden anyagi kötelezettség nélkül.

18.   A Társaság határozatlan időre alakul, jogi személy, amelyet a hatóságoknál, szerveknél, intézményeknél és más személlyel szemben az elnök képvisel.

19.   A Társaság anyagi forrásai: tagdíjak, rendezvények bevételei, közületi hozzájárulás.

A Társaság vagyonának hiteles kezelése végett könyvet nyit, amelyet a pénztáros vezet és minden év végén lezár. A lezárt pénztárkönyvet az elnök és a pénztáros írja alá.

20.   A Társaság az OTP - jelenleg a Kocséri Takarékszövetkezet - helyi fiókjánál fiókszámlát nyit.

21.   A Társaság házi pénztárában legfeljebb 10.0000,-Ft-ot tarthat, illetve amennyit a vezetőség meghatároz. Pénzutalványozáshoz az elnök /alelnök/ és a pénztáros együttes aláírása szükséges.

22.   A Társaság kötelezettségeiért anyagilag felelős.

23.   A Társaság közgyűlése tagjai közül bizottságot választ, mely 3-5 tagból állhat. A bizottságban vezetőségi tag nem vehet részt. A bizottság feladata a Társaság szervezeti működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. A bizottság tevékenységéről köteles tájékoztatni a közgyűlést.

24.   A Társaság a működéséről Évkönyvben számol be a nyilvánosságnak. Az évkönyvet lektorátus véleményezése alapján a titkár szerkeszti. Közölni kell benne a hivatalos élet közérdekű jelenségeit, a tagnévsort, a legnagyobb részt azonban a közlésre méltó műveknek kell fenntartani.

Úgy kell szerkeszteni az Évkönyvet, hogy az idővel hű tükre lehessen a város szellemi életének. A könyv eladási árát a törvény által előírt rendeletek és paragrafusok alapján kell megállapítani.

25.   Anyagi lehetőségek esetén önálló művet is adhat ki a Társaság, egyes esetekben pályázatot is kiírhat.

Elfogadta az Arany János Társaság tisztújító közgyűlése Nagykőrösön, 2010. szeptember 24-én.

 

                        Suba Lajos                                                     Szigeti Márta
                         elnök                                                                 alelnök